Ανακατασκευή Σταθμού Καυσίμων στο Άκτιο

Year I 2019


Customer I ΥΠΕΠΑ


Το έργο αφορούσε την ανακατασκευή σταθμού καυσίμων στο Άκτιο για λογαριασμό της Υπηρεσίας Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ).

Το έργο περιελάμβανε:α. Την ανακαίνιση του οικίσκου του πρατηρίου καυσίμων του FOB.β. Την αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού πρατηρίου καυσίμων του FOB.γ. Την εγκατάσταση 2 νέων δεξαμενών DIESEL & GP-8.δ. Την εγκατάσταση 2 δίδυμων αντλιών τύπου πρατηρίου παροχής 70/70 & 70/50.ε. Την εγκατάσταση 2 συστήματος διαχείρισης των εισροών εκρωών.

στ. Την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του στέγαστρου του πρατηρίου και την ανποκατάστασή του.ζ. Την αποξήλωση και ανακατασκευή του υφιστάμενου δαπέδου.η. Την ανακαίνιση του οικίσκου του πρατηρίου καυσίμων της 131 Σ.Μ.θ. Την εγκατάσταση μιας καινούργιας υπόγειας μεταλλικής δεξαμενής.ι. Την συντήρηση της υφιστάμενης υπέργειας επιχωματωμένης δεξαμενής LRP.