ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ I PRIVACY STATEMENT
GDPR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ συλλέγει και διατηρεί τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε καθώς και στοιχεία των προσφερόμενων υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν, εφόσον επιλέξετε να σας τις προσφέρουμε.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα εξής δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, κ.α.)
 • Στοιχεία των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν
 • Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε (πχ. αρχιτεκτονικά σχέδια)

Ενόψει των ανωτέρω, η χρήση της ιστοσελίδας μας και η πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, από τον εκάστοτε χρήστη, συνεπάγεται κατανόηση των όρων και προϋποθέσεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρατίθενται σε αυτήν (ιστοσελίδα) και περαιτέρω την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων που μας παρέχει.

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Κύριο μέλημα μας είναι η κατά το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την καλύτερη επικοινωνία μαζί σας, για τους παρακάτω σκοπούς:

1. Καταγραφή στοιχείων / ιστορικού των προσφερόμενων προϊόντων & υπηρεσιών που επιθυμείτε, για καλύτερη εξυπηρέτησή σας

Καταγράφοντας τα στοιχεία σας και τις ανάγκες σας, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα κάθε φορά που επιθυμείτε κάποιο προϊόν ή/και υπηρεσία μας και εξυπηρετείστε από το προσωπικό μας. Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμείτε, και το προσωπικό που σας εξυπηρετεί μπορεί να ανατρέξει στις καταγεγραμμένες πληροφορίες για να σας προτείνει τις κατάλληλες λύσεις.

2. Ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που επιλέγετε να μας δώσετε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα, εφαρμογές και υπηρεσίες.

3. Έννομο συμφέρον και Αξιώσεις :

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Σε κάθε περίπτωση ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδική συγκατάθεσή σας, η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες νόμους (ιδίως Ν. 2472/1997), τους κανονισμούς και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρ. 6 παρ 1γ του ως άνω Κανονισμού 279/2016), για την λήψη στατιστικών στοιχείων σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας και την ορθή λειτουργία της (άρθρ. 6 παρ. 1στ του ως άνω Κανονισμού) και την κατοχύρωση ή υπεράσπιση των έννομων αξιώσεών της.

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας ενημερώσεις, προωθητικά μηνύματα. Τα στοιχεία της εταιρίας μας είναι: ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ / Λεωφ. Α. Παπανδρέου 166 , Ήλιον / ΑΦΜ: 997900941 / ΔΟΥ: .Αγίων Αναργύρων.

GDPR

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πόσο χρόνο διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε ενεργός πελάτης της εταιρείας μας και περαιτέρω για εύλογο χρόνο, όχι βραχύτερο από ένα (1) έτος από το χρόνο της τελευταίας επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας ή της τελευταίας υπηρεσίας που σας προσφέραμε, δηλώνοντας τα στοιχεία σας.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται σχετικά στην ενότητα που ακολουθεί.

Τα δικαιώματά σας

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που παρέχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του ως άνω Κανονισμού, και να ζητήσετε :

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε,
 • να μάθετε τους τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη διάρκεια της επεξεργασίας και τους αποδέκτες
 • διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ελλιπή ή ανακριβή
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς
 • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο (σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο), εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών

Ειδικότερα, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί άμεσα η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για το σύνολο ή για μέρος των δεδομένων σας και των σκοπών επεξεργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα στοιχεία επικοινωνίας, που αναφέρονται στον σύνδεσμο “επικοινωνία” αυτού του ιστότοπου. Επίσης, αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600).

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προκειμένου να υποβάλετε οιοδήποτε αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

GDPR

PROCESSING OF PERSONAL DATA

What information do we process about you?

HERON RENEWABLES collects and maintains the information that you choose to give us as well as information about the offered services that interest you, if you choose to offer them to you.

More specifically, once you notify us, we will collect and process the following data:

 • Full name
 • Contact information (address, e-mail, phone, etc.)
 • Details of the offered products and services that interest you
 • Additional information you provide (eg architectural drawings)

In view of the above, the use of our website and access to the services we offer, by each user, implies an understanding of the terms and conditions for the processing of personal data listed on it (website) and further his consent to the processing of the data it provides us.

Why we process your data

Our main concern is the best possible service and the best communication with you, for the following purposes:

1. Recording details / history of the offered products & services you want, to better serve you

By recording your details and your needs, we can serve you better every time you want any of our products and/or services and are served by our staff. You can search for information about products and services you want, and the staff who serve you can refer to the recorded information to suggest suitable solutions.

2. Update on new products and services

Provided you have given your consent, we will contact you at the contact information you choose to provide when you visit our website in order to inform you about new products, applications and services.

3. Legitimate interest and Claims:

We will retain and process your data to the extent necessary to establish, exercise or support legal claims. In any case, even without your prior specific consent, IRON RENEWABLES may process your data in order to comply with the legal obligations deriving from the applicable laws (in particular Law 2472/1997), regulations and European Law Union (art. 6 par. 1c of the above Regulation 279/2016), for obtaining statistical data regarding the use of the website and its proper operation (art. 6 par. 1f of the above Regulation) and the securing or defense of the of its legal claims.

Who receives and processes your data

Your information can only be accessed by our properly authorized employees acting on our behalf by providing us with IT services for recording and storing your information and/or customer service services and/or sending updates, promotional messages on our behalf. The details of our company are: HERON RENEWABLES LTD / 166 A. Papandreou Ave., Helion / VAT number: 997900941 / DOU: .Agion Anargyron.

GDPR

RIGHTS & DELETE OF DATA

How long we keep your data

We keep your data for as long as you remain an active customer of our company and further for a reasonable time, not shorter than one (1) year from the time of your last visit to our website or the last service we offered you, declaring your details.

In any case, you have the right to request the termination of communication and/or the deletion of your data at any time, as mentioned in the section below.

Your rights

HERON RENEWABLES ensures your rights regarding the processing of your personal data and makes it easy for you to exercise them. You have the right to exercise your rights provided by articles 15 to 22 of the above Regulation, and request:

access to your personal data and information about what data we process about you;
to find out the purposes of the processing, the duration of the processing and the recipients
correcting your personal data if it is incomplete or inaccurate;
restricting the processing of your personal data only for specific purposes
deleting your personal data or transferring it to a third party (in a structured, commonly used format), if the legal conditions for exercising these rights are met

In particular, you can at any time withdraw your consent to the processing of your personal data. In this case, their processing by us will be stopped immediately, without this affecting the legality of any processing until the withdrawal of your consent.

In the event that you wish to withdraw your consent for all or part of your data and processing purposes, please contact the contact details listed in the “contact” link of this website. Also, if you believe that your rights are being violated, you have the right to appeal to the Personal Data Protection Authority (www.dpa.gr, 210 6475600).

In any case, you can contact HERON RENEWABLES in order to submit any request regarding the processing of your data.