ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διασφαλίζουμε την Ποιότητα παρέχοντας Λύσεις Υψηλής Αξίας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στις μέρες μας που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνθήκες ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού, είναι προφανής η ανάγκη για παροχή λύσεων υψηλής αξίας.

Η ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ήταν από τις πρώτες κατασκευαστικές εταιρίες που συνειδητοποίησε ότι για να διασφαλιστεί αυτό, απαιτείται η εφαρμογή ενός συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας. Ενός συστήματος που δεν θα περιορίζεται απλά στην τήρηση ορισμένων αναγνωρισμένων προτύπων ή  τεχνολογικών μεθόδων, αλλά θα καλύπτει όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης.

Έτσι, θέσαμε  τη διοίκηση ολικής ποιότητας ως τον βασικό πυλώνα της οργανωσιακής δομής της εταιρίας, ήδη από την έναρξη της λειτουργίας της. Θεωρώντας την συνεχή επέκταση της γνώσης και την αδιάκοπη προσαρμογή στις εξωτερικές συνθήκες ως τους καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας ενός συστήματος ποιότητας, υιοθετήσαμε τις κατάλληλες πρακτικές, αξιοποιώντας τα πλέον ενδεδειγμένα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζουμε έχει δομηθεί με τρόπο ώστε να διασφαλίζει:

  • Τη βελτιστοποίηση των μεθόδων εκπόνησης των έργων που αναλαμβάνουμε
  • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
  • Τη γρήγορη και ευέλικτη ανταπόκριση στις συντελούμενες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον
  • Τη διαρκή επιδίωξη τελειοποίησης των διαδικασιών
  • Τη συνεχή ενδυνάμωση της επωνυμίας της επιχείρησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στην προώθηση της αειφορίας, εξασφαλίζοντας:

  • Την  αξιοκρατία σε όλα τα στάδια διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού
  • Την προώθηση του ομαδικού πνεύματος
  • Τη διαρκή υποστήριξη σε θέματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης
  • Τη μείωση της σπατάλης πόρων και τη στροφή προς την αειφορία
  • Τη διαφάνεια και αξιοπιστία σε κάθε δραστηριότητα