ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES I COOKIE POLICY
GDPR

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ COOKIES

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) που διαθέτει ο χρήστης, με στόχο να κάνουν αποτελεσματικότερη τη λειτουργία ενός site. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης, καθώς βοηθούν να αναλύσουμε τους τρόπους με τους οποίους επισκέπτες περιηγούνται σε έναν ιστότοπο, ποιές σελίδες προτιμούν, που τυχόν δυσκολεύονται, κλπ.

Ποια Cookies χρησιμοποιούμε

H ιστοσελίδα της ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ χρησιμοποιεί cookies που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας της εταιτικής ιστοσελίδας, στην καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στην ευκολότερη και πιο γρήγορη σύνδεση και στην ομαλή μετακίνηση στις επιμέρους σελίδες του ιστότοπου.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε αναγκαία Cookies, Cookies λειτουργικότητας, στατιστικά (analytics) cookies και Cookies προώθησης. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του website και να αντιμετωπίζουμε τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν. Παράλληλα, μας προσφέρεται η δυνατότητα να παρουσιάζουμε επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας και τις ανάγκες σας.

 

GDPR

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ COOKIES

Ποια δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα Cookies

Αναφορικά με την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία σε σχέση με τα Cookies, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ. Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
 • Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, ανατρέχοντας στην Γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας (Privacy Policy). Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της ΗΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ στη διεύθυνση Λεωφ. Α. Παπανδρέου 166 , Ήλιον Αττικής, στα τηλέφωνα +30 210 26 26 515 – 6 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο τμήμα επικοινωνία του παρόντος ιστότοπου.

GDPR

EDITING COOKIES

What are Cookies?

Cookies are pieces of information that are stored in the user’s browser, with the aim of making the operation of a site more efficient. The information stored in cookies is used for identification & optimization purposes, as it helps to analyze the ways in which visitors browse a website, which pages they prefer, which they may have difficulty with, etc.

Which Cookies do we use?

The website of HERON RENEWABLES uses cookies that aim to improve the operation of the company website, the best navigation experience, the easier and faster connection and the smooth movement of the individual pages of the website.

More specifically, we use necessary cookies, functionality cookies, statistics (analytics) cookies and promotion cookies. In this way we can optimize the operation of the website and deal with any difficulties that may arise. At the same time, we are offered the possibility to present educational content related to your interests and needs.

GDPR

RIGHTS

What rights do you have in relation to Cookies?

With regard to the above described processing in relation to Cookies, you have the rights provided for in articles 12-22 of the GDPR. More specifically, you have the right to:

 • Access your data
 • Correct or Delete your data
 • Your data Portability
 • Restrict the processing of your data
 • Object to the processing of your data
 • Withdraw your consent for the use of some or all of the cookies and by extension for the processing of your data

You can be informed in detail about your rights and how to exercise them, by referring to the Company’s General Privacy Policy. In any case, you can submit your request to the head office of HERON RENEWABLES LTD at 166 A. Papandreou Ave., Ilion Attica, at +30 210 26 26 515 – 6 or at the email address listed in the contact section of this website .